Dyrektywa CSRD – wyjaśniamy co się zmieni

Celem przyjętej dyrektywy CSRD jest sprawienie aby przedsiębiorstwa były bardziej odpowiedzialne za swój wpływ na ludzi i planetę, dając jednocześnie inwestorom i społeczeństwu dostęp do porównywalnych, wiarygodnych i łatwo dostępnych informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Dyrektywa CSRD – co się zmienia?

Zmiany te mają zapobiec rozbieżnościom w standardach krajowych i ułatwić przechodzenie na zrównoważoną gospodarkę. Dyrektywa ma zlikwidować luki obecnych przepisów o sprawozdawczości niefinansowej: otóż dotychczasowe informacje cechowały się niewystarczającą dla inwestorów jakością i porównywalnością. Tym samym wiele z tzw. „zielonych” produktów i usług miało cechy greenwashingu. To znaczy, że tylko stwarzały wrażenie ekologicznych i zrównoważonych. Po co? Aby się wybielić w oczach klientów, lub zwiększyć popyt na swoją rzekomo „zieloną” ofertę. Plaga greenwashingu z jednej strony, a ryzyka klimatyczne z drugiej sprawiły, że Komisja Europejska rozpoczęła prace nad dyrektywą CSRD.

Dyrektywa CSRD – kiedy nowe obowiązki wejdą w życie?

Od NFRD do  CSRD – co się zmienia?

Dyrektywa CSRD zastąpi dyrektywę NFRD.  Jej wdrożenie ma zapewnić jakość, porównywalność i wiarygodność ujawnianych danych niefinansowych. Nowa dyrektywa jest dostosowana do zmian legislacyjnych wspierających strategię zrównoważonego finansowania UE (SFDR i taksonomia). Docelowo sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju będzie stała na równi ze sprawozdawczością finansową.

Dyrektywa CSRD nakłada nie tylko więcej obowiązków raportowych, ale także rozszerza listę podmiotów objętych raportowaniem na wszystkie duże spółki i wszystkie spółki notowane na rynkach regulowanych (z wyjątkiem notowanych mikroprzedsiębiorstw). Dyrektywa wprowadza bardziej szczegółowe wymogi raportowania oraz obowiązek raportowania zgodnie z obowiązkowymi unijnymi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS). Zgłaszane dane będą wymagały audytu oraz cyfrowego „otagowania”, tak aby można je było odczytać maszynowo i wprowadzić do europejskiego jednolitego punktu dostępowego.

Pełen tekst przyjętej dyrektywy CSRD w języku polskim dostępny jest tutaj: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0380_PL.html#title2. Państwa członkowskie mają 18 miesięcy na transpozycję dyrektywy do lokalnego prawa.

Strategia ESG – pierwszy krok do raportowania ESG