ESRS – Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju

W ramach prac nad nową dyrektywą CSRD  Komisja Europejska ogłosiła nowe Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, na które składa się ponad 100 nowych wskaźników.  

ESRS nowe wskaźniki

Wskaźniki ESRS zostały opracowane w oparciu o istniejące inicjatywy międzynarodowe tj. GRI czy ISSB.  Projektowane standardy można podzielić na ogólne (obowiązkowe dla wszystkich raportujących podmiotów), standardy sektorowe oraz uproszczone dla sektora MŚP.

ESRS – jednolite ramy raportowania niefinansowego

 

Standardy przekrojowe E: Standardy środowiskowe S: Standardy społeczne G: Standardy dot. ładu korporacyjnego
Zasady ogólne (ESRS 1) Zmiany klimatu (ESRS E1) Pracownicy (ESRS S1) Ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i audyt wewnętrzny (ESRS G1)
Ujawnienia ogólne, dotyczące strategii, ładu zarządczego i oceny istotności (ESRS 2) Zanieczyszczenia (ESRS E2) Pracownicy w łańcuchu wartości (ESRS S2) Praktytki biznesowe (ESRS G2)
Woda i zasoby morskie (ESRS E3) Społeczności (ESRS S3)
Bioróżnorodność i ekosystemy (ESRS E4) Konsumenci i użytkownicy końcowi (ESRS S4)
Korzystanie z zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym (ESRS E5)

15 listopada EFRAG na posiedzeniu SRB (Sustainability Reporting Board) przyjął pierwszy zestaw standardów (tych bazowych) do przedstawienia Komisji Europejskiej (zestaw 13 standardów). Po przedstawieniu Komisji standardów, ta ma czas do 30 czerwca 2023 na ich przyjęcie. W następnej kolejności powstaną standardy branżowe, a potem dla MŚP.