blue, building, pattern-1283011.jpg

Parlament UE przyjął przepisy zapewniające równowagę płci w zarządach spółek

We wtorek Parlament przyjął dyrektywę w sprawie kobiet w zarządach, dziesięć lat po tym, jak Komisja przedstawiła jej projekt. Dyrektywa ma wprowadzić przejrzyste procedury rekrutacji w firmach. W ten sposób do czerwca 2026 roku przynajmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk kierowniczych będą zajmować osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci.

 

Zgodnie z nowymi przepisami podstawą selekcji kandydatów muszą być nadal kryteria merytoryczne, a procedury selekcji mają być przejrzyste. Spółki giełdowe będą musiały raz w roku przekazywać właściwym władzom informacje o strukturze płci w swoich organach. Jeżeli nie osiągnęły celów w tym względzie, będą musiały też przedstawić plany ich realizacji. Spółki powinny publikować te informacje na swoich stronach internetowych tak, aby można je było łatwo znaleźć.

Do lipca 2026 roku wszystkie spółki giełdowe w Unii muszą zwiększyć liczbę kobiet w zarządach

Z zakresu nowej dyrektywy wyłączono małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób.

Państwa członkowskie muszą wprowadzić w życie przepisy o skutecznych, odstraszających i proporcjonalnych sankcjach, jakie będą nakładać na spółki, które nie przestrzegają otwartych i przejrzystych procedur mianowania. Sankcje mogą mieć na przykład formę kar pieniężnych. Ponadto organy sądowe powinny móc stwierdzić nieważność powołania zarządu spółki, jeżeli wybrano go z naruszeniem przepisów dyrektywy.

Kolejne kroki

Parlament i Rada formalnie zatwierdziły porozumienie, dlatego też dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Państwa członkowskie będą musiały wdrożyć jej przepisy w ciągu dwóch lat.

W 2021 kobiety stanowiły tylko 30,6% członków zarządów największych spółek giełdowych w Unii Europejskiej. Między państwami członkowskimi istnieją znaczne różnice w tym względzie (od 45,3% we Francji do 8,5% na Cyprze). Nawet pomimo zmian parytetu płci w zarządach spółek na korzyść kobiet, w 2022 roku kobieta zajmuje stanowisko prezesa zarządu lub dyrektora generalnego w mniej niż 10% największych spółek giełdowych w państwach Unii.