strategy, box, typo-791197.jpg

Strategia ESG – pierwszy krok do raportowania ESG

Strategia ESG oznacza planowanie rozwoju firmy w oparciu o trzy podstawowe filary- E (environmental), czyli zagadnienia środowiskowe, S (social)- jak zagadnienia społeczne i G- (governance)- zagadnienia dotyczące ładu korporacyjnego.

Przy opracowywaniu strategii ESG należy pamiętać, że jej skuteczność wymaga zgodności z długoterminową strategią biznesową firmy!

 

W budowaniu strategii ESG firmy można wykorzystać:

  • Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) – zestaw 17 celów wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w celu promowania pokoju i dobrobytu na świecie i jego mieszkańcach.
  • Standardy SASB, które podkreślają wyzwania ESG istotne dla 77 różnych branż; a mapa istotności SASB jest narzędziem do określania finansowego znaczenia problemów ESG.
  • Wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące biznesu i praw człowieka.

 

Krok 1: Badanie wpływu

 Opracowanie strategii ESG zaczyna się od określenia wpływu Twojej firmy na ludzi i planetę. Celem jest wskazanie obszarów działalności, które wiążą się z  poważnym ryzykiem wpływu na ludzi i planetę.

Warto podzielić ryzyka na trzy kategorie: środowisko, społeczności i pracownicy. Każdy filar powinien składać się ze wskaźników opartych na zbiorach danych, które oceniają ryzyko geograficzne, branżowe i surowcowe. Kombinacja danych ilościowych i jakościowych z publicznie dostępnych zbiorów danych może być wykorzystana do przypisania punktacji każdemu ryzyku.

Informacje te są następnie wykorzystywane do określenia prawdopodobieństwa i dotkliwości każdego ryzyka w celu uzyskania ogólnego wyniku.

Krok 2: Ocena istotności

Ocena istotności pomaga określić priorytety ESG dla firmy. Zaczynamy od określenia interesariuszy – to mogą być inwestorzy, dostawcy, usługodawcy, lokalna społeczność itd. Dla każdej grupy interesariuszy powinniśmy określić wskaźniki ESG, które będą dla niej szczególnie istotne.

Jakie wskaźniki ESG są ważne dla interesariuszy?

Odpowiadając na te pytanie dowiemy się, którym kwestiom ESG należy nadać priorytet tak aby spełniać oczekiwania interesariuszy, a nawet je przekraczać! Odpowiedź pomoże również dostosować komunikację, aby sprawnie przekazać informacje na tematy najważniejsze dla określonych grup docelowych.

Krok 3: Punkt wyjścia

Jeśli nie znamy punktu, z którego startujemy, trudno będzie nam zmierzyć postęp. Dlatego tak ważne jest zrobienie wstępnych pomiarów, aby opisać aktualny stan firmy i ocenić względną dojrzałość ESG w całej organizacji. Warto na tym etapie zebrać informacje na temat działań ESG konkurencji.

Krok 4: Ustaw cele ESG

Cele mogą obejmować utrzymanie dobrej wydajności, poprawę słabych obszarów oraz optymalizację wydajności lub ogólnej wydajności. Cele ESG nie są uniwersalne – powinny być dostosowane do konkretnego biznesu i wpływu firmy na otoczenie. Pomocne jest wyznaczenie ambitnego celu wraz z celami pomocniczymi lub „celami cząstkowymi”, które są mierzalne, łatwiejsze i szybsze do zrealizowania.

Niektóre cele mogą obejmować zdobycie certyfikatów branżowych np. certyfikat B Corp . Inne mogą obejmować przeniesienie firmy do budynków z certyfikatem LEED lub osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.

Cele środowiskowe

Cele środowiskowe będą generalnie koncentrować się na zmniejszeniu całkowitej emisji dwutlenku węgla, zmniejszeniu ilości odpadów i zmniejszeniu zużycia wody. Mogą również skupić się na przejściu na zrównoważoną energię i zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz podniesieniem wydajności.

Cele społeczne

Cele społeczne mogą obejmować niwelowanie luk płacowych, lepsze świadczenia pracownicze, lepsze warunki pracy i bezpieczniejsze środowisko pracy. Inne cele społeczne obejmują poprawianie warunków życia lokalnej społeczności, wspieranie spraw społecznych i etyczne pozyskiwanie surowców.

Cele zarządzenia

Te cele obejmują przejrzystość struktury zarządu, różnorodność i podejmowanie decyzji. To także przechowywanie danych, bezpieczeństwo, dobre praktyki księgowe, przejrzystość finansowa i etyka biznesowa.

Krok 5: Utwórz plan ESG

Tutaj tworzysz plan rozwoju ESG. Co można zrobić od razu? Co zawiera plan roczny, pięcioletni czy dziesięcioletni? Rozbicie dużych celów ESG na plan możliwych do wykonania kroków z realistycznymi celami znacznie zwiększy prawdopodobieństwo realizacji.

Krok 6: Wdrażaj plan ESG i mierz kluczowe wskaźniki

Po zdefiniowaniu obecnego stanu firmy i przygotowaniu mapy drogowej nadszedł czas, aby rozpocząć wdrażanie celów ESG. Trzeba określić kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), aby ocenić postęp. Udane strategie ESG określają mierzalne cele. Warto zapoznać się z projektowanymi nowymi Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju.

Regularne monitorowanie i aktualizacje są niezbędne. Korzystanie ze scentralizowanego systemu zarządzania lub oprogramowania do śledzenia kluczowych wskaźników wydajności ułatwi ocenę ważnych wskaźników zrównoważonego rozwoju.

Krok 7: Publikuj regularne raporty ESG

Korzystając z wyżej wymienionych ram i zewnętrznych narzędzi oceny, zaplanuj roczne sprawozdanie z wyników dla kluczowych interesariuszy. W pierwszym raporcie istotne jest podkreślenie polityk i programów, które już istnieją, oraz ocena postępów.

Raporty mogą zawierać wskaźniki specyficzne dla organizacji lub branży, a także ocenę zaangażowania i postępów w zakresie kluczowych wskaźników zrównoważonego rozwoju.

Zarządzanie kluczem do wdrażania strategii ESG