Taksonomia czyli jakie inwestycje są zrównoważone środowiskowo?

Taksonomia to potoczne określenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2020 r w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

Taksonomia

Taksonomia ma rozwiązać problem greenwashingu poprzez stworzenie zharmonizowanych ogólnoeuropejskich zasad określających, jakie inwestycje są zrównoważone środowiskowo. Rozporządzenie to zaczęło obowiązywać z początkiem roku 2022.

Jaka działalność jest ekologiczna zgodnie z Taksonomią?

Dana działalność może zostać uznana za zrównoważona środowiskowo jeśli łącznie spełnia cztery warunki, tj.:

  • wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych (łagodzenie zmian klimatu; adaptacja do zmian klimatu; zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola; ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów);
  • nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych;
  • jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami;
  • spełnia techniczne kryteria kwalifikacji.

Kogo obowiązuje Taksonomia?

Taksonomia jest obowiązkowa przede wszystkim dla podmiotów z branży finansowej i dużych firm. Jednak również dla pozostałych przedsiębiorców może mieć w praktyce bardzo duże znaczenie. Prawdopodobnie bowiem cześć banków czy innych instytucji pożyczających pieniądze, będzie chciała finansować działalności jedynie lub w znaczniej mierze zgodne z Taksonomią. W takim wypadku przedsiębiorcy, chcący otrzymać kredyt na korzystnych warunkach, mogą być w praktyce zobowiązani do wykazania, że ich działalność jest zgodna z Taksonomią. W innym przypadku mogą nie uzyskać potrzebnych im środków lub uzyskać je na niekorzystnych warunkach.

Treść rozporządzenia dot. Taksonomii dostępna jest tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=PL