Wytyczne do raportowania ESG od GPW

GPW we współpracy z EBOiR opublikowała „Wytyczne do raportowania ESG”, czyli przewodnik dla emitentów giełdowych dotyczący raportowania czynników ESG, który systematyzuje i porządkuje zalecenia i rekomendacje w tym obszarze. Odpowiednie zarządzanie czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego w ciągu ostatnich lat zyskuje na znaczeniu w związku z rosnącą presją otoczenia, w tym zmieniającymi się oczekiwaniami inwestorów i sektora finansowego, oraz zmianami legislacyjnymi i rosnącą świadomością społeczeństwa. Silnymi motywatorami są także nowe możliwości biznesowe, takie jak rosnący popyt na zrównoważone produkty i usługi, chęć poprawy swojej atrakcyjności biznesowej na rynku pracy oraz odpowiedź na zmieniające się zachowania konsumentów.

„Wytyczne do raportowania ESG” zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami krajowymi i unijnymi, w tym z ustawą o rachunkowości implementującą Dyrektywę dotyczącą ujawniania informacji niefinansowych, dyrektywą o ujawnianiu informacji niefinansowych (NFRD/CSRD), rozporządzeniem w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) i rozporządzeniem w sprawie Taksonomii EU – na poziomie unijnym – oraz zaleceniami Grupy Zadaniowej ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem (TCFD) – na poziomie globalnym. Dodatkowo Wytyczne bazują na najwyższych standardach ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN 2021).
– Jednym z naszych kluczowych działań w obszarze ESG jest wsparcie emitentów w procesie raportowania danych niefinansowych. Dlatego też postanowiliśmy opublikować „Wytyczne do raportowania ESG”, które zawierają praktyczne wskazówki i rozwiązania, bazujące na uznanych międzynarodowych standardach sprawozdawczości niefinansowej. W proces tworzenia Wytycznych zaangażowanych było wiele instytucji działających na rynku kapitałowym, które dostrzegają potrzebę podnoszenia jakości raportowania czynników ESG. Dziękuję EBOiR, Steward Redqueen oraz wszystkim innym instytucjom zaangażowanym w tworzenie Wytycznych za współpracę i podzielenie się wiedzą oraz dotychczasowymi doświadczeniami. Jesteśmy przekonani, że dla spółek małych i średnich Wytyczne będą drogowskazem, jak mierzyć wpływ ich działalności na otoczenie, a dla liderów w tym zakresie zbiorem najlepszych praktyk rynkowych – powiedziała Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.
Na arenie międzynarodowej Wytyczne mają wzmocnić pozycję polskiego rynku kapitałowego i zwiększyć zainteresowanie spółkami notowanymi na GPW. Inwestorzy chcą wiedzieć, czy spółki są odpowiednio przygotowane, aby zarządzać kwestiami ESG, co może w przyszłości warunkować dostęp do kapitału. Poprawa jakości raportowania czynników ESG będzie wspierać transformację gospodarki w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju.
– EBOR z zaangażowaniem wspiera Polskę w transformacji ku gospodarce niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatyczne zgodnie z unijnymi zasadami zrównoważonego finansowania. W 2020 r. ponad dwie trzecie naszych inwestycji w Polsce miało charakter ekologiczny. W ramach naszych działań cieszymy się z możliwości wsparcia GPW jako naszego partnera w przygotowaniu „Wytycznych do raportowania ESG”. Prowadzone prace uwzględniały wzrost zapotrzebowania inwestorów na spójne i porównywalne dane ESG dotyczące poszczególnych spółek. W projekcie wzięto również pod uwagę kluczowe zasady zrównoważonego finansowania w Unii Europejskiej. Celem „Wytycznych” jest wspieranie transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu, zielonej, konkurencyjnej i inkluzywnej gospodarki oraz pozycji GPW jako regionalnego lidera zrównoważonego rozwoju. Planujemy kontynuować wspieranie rynków kapitałowych i naszych klientów w raportowaniu danych niefinansowych – powiedział Grzegorz Zieliński, Dyrektor Regionalny EBOR-u na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie.
 „Wytyczne do raportowania ESG” odpowiadają na pytanie, dlaczego warto ujawniać dane ESG, czym one są i jak rozpocząć proces raportowania. Należy jednak pamiętać, że raportowanie jest procesem złożonym i nie ma jednego uniwersalnego podejścia, które sprawdzi się w przypadku każdej firmy. Mając na uwadze potrzeby interesariuszy, spółki muszą szukać rozwiązań, które najlepiej pasują do ich modelu biznesowego i obszarów działalności. O tym, jak realizować ten proces, mówią przedstawione w Wytycznych informacje, szczególnie rozdział opisujący te działania krok po kroku.