Zarządzanie kluczem do wdrażania strategii ESG

Zgodnie z przyjętą dyrektywą CSRD odpowiedzialność w firmie za raportowanie ESG została znacznie rozszerzona. Spoczywa ona teraz na barkach zarządów. Jednak aby osiągnąć sukces w raportowaniu ESG zaangażowana musi być cała firma.

 

Wprowadzone zmiany legislacyjne stawiają znak równości pomiędzy sprawozdawczością w zakresie zrównoważonego rozwoju, a sprawozdawczością finansową. Zgłaszane dane będą wymagały audytu oraz cyfrowego „otagowania”, tak aby można je było odczytać maszynowo i wprowadzić do europejskiego jednolitego punktu dostępowego.  Zmiany w firmach dotyczyć będą nie tylko działów ESG i finansów, ale całej firmy: np. obszaru  relacji inwestorskich, strategii, zarządzania, HR itd. Praktycznie odnoszą się do całego sposobu zarządzania firmą.

Zarządzanie ESG

Firmy muszą odejść od izolowania zagadnień zrównoważonego rozwoju ESG w obrębie jednego zespołu lub lidera CSR. Zarządzanie ESG obejmuje wszystkie działy firmy – poczynając na zarządzie i dziale finansowym, aż po logistykę i komunikację.

 

Aby z sukcesem wdrożyć opracowana wcześniej strategię ESG należy zidentyfikować miejsce zbierania danych, które będziemy raportować. Dane znajdują się na wszystkich poziomach organizacji. Dlaczego? ESG to bardzo szeroki zestaw zagadnień: od pracowniczych i kwestii związanych z zarządzaniem, przez zmianę klimatu, wylesianie, gospodarkę wodną i zarządzanie odpadami, po łańcuch dostaw. Po wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za konkretne wskaźniki możemy zająć się opracowaniem/wybraniem systemu w jakim będziemy raportować.

ESRS – Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju